Toezicht

Ons Doel onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties. In de code zijn waarden en normen vastgelegd waaraan commissarissen, directeur-bestuurders en medewerkers van woningcorporaties zich houden in hun belangrijke maatschappelijke taak: zorgen voor goed, betaalbaar en veilig wonen voor huidige en toekomstige huurders in Nederland. Het toezicht op woningcorporaties is op de volgende manieren vormgegeven. 

Al onze publicaties