Ons Doel Huurdersportaal Gebruikersovereenkomst

Het Ons Doel Huurdersportaal wordt u via internet aangeboden door woningstichting Ons Doel. Aan het gebruik van het Ons Doel Huurdersportaal zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door het Ons Doel Huurdersportaal te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Ons Doel schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Registreren op het Ons Doel Huurdersportaal

1.1. Op het Ons Doel Huurdersportaal kunt u online een aantal woonzaken regelen.

1.2. Om het Ons Doel Huurdersportaal te kunnen gebruiken, moet u registreren. Dat doet u door de gegevens die bij Ons Doel al bekend zijn over u aan te vullen. Er wordt u gevraagd de gegevens te controleren en deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren. Met een verificatie van uw persoonsnummer activeert u de registratie op het Ons Doel Huurdersportaal. Nadat de registratie is afgerond, kunt u met uw e-mailadres en een wachtwoord rechtstreeks inloggen op uw account.

1.3. Aangezien uw account veel persoonsgegevens bevat, is het belangrijk om de toegang tot deze gegevens af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Ons Doel mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij in de overmachtssituatie waarin onbevoegden buiten u om toegang hebben gekregen tot uw wachtwoord. Krijgt u hiervan kennis, meld het dan onmiddellijk aan Ons Doel.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1. Het is niet toegestaan het Ons Doel Huurdersportaal te gebruiken op een manier die in strijd is met welke wet- en regelgeving dan ook.

2.2. Daarnaast is het verboden via het Ons Doel Huurdersportaal:

  • informatie te verspreiden of op te slaan die smadelijk, lasterlijk of racistisch is;
  • informatie te verspreiden in strijd met enig intellectueel eigendomsrecht, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
  • informatie te verspreiden die erotisch of pornografisch is (ook indien deze op zich legaal is);
  • onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
  • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
  • anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals doorlinken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  • en verder al datgene te doen wat in strijd is met de nettiquette.

2.3. Bij constatering van een overtreding van de bovengenoemde voorwaarden heeft Ons Doel het recht in te grijpen. 

2.4. Indien naar het oordeel van Ons Doel hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor de computersystemen of het netwerk van Ons Doel of derden en/of van de dienstverlening via internet - in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mails of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software - is Ons Doel gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.5. U bent verantwoordelijk voor de informatie en/of gegevens die u plaatst. U vrijwaart Ons Doel dan ook van alle claims van derden die hiermee in verband staan.

2.6. Denk eraan dat Ons Doel ook aangifte kan doen van strafbare feiten.

Artikel 3. Onderhoud en beschikbaarheid

3.1. Ons Doel spant zich in om het Ons Doel Huurdersportaal beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2. Ons Doel onderhoudt het Ons Doel Huurdersportaal actief om optimale dienstverlening te bieden. Indien onderhoud naar verwachting kan leiden tot enige beperking van de beschikbaarheid, zal Ons Doel dit uitvoeren op het moment dat het gebruik van het Ons Doel Huurdersportaal relatief laag is. Onderhoud wordt waar mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

3.3. Ons Doel mag van tijd tot tijd de functionaliteit van het Ons Doel Huurdersportaal aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Ons Doel zelf welke aanpassingen zij al dan niet doorvoert.

Artikel 4. Vergoeding voor het Ons Doel Huurdersportaal

Het Ons Doel Huurdersportaal wordt u geheel gratis aangeboden.

Artikel 5. Intellectueel eigendom

5.1. Het Ons Doel Huurdersportaal, alle informatie en afbeeldingen op de website van Ons Doel alsmede de bijbehorende software zijn het intellectueel eigendom van Ons Doel of haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Ons Doel, behoudens de situaties waarin dat wettelijk is toegestaan.

5.2. Informatie die u publiceert of opslaat via het Ons Doel Huurdersportaal is en blijft uw eigendom. Ons Doel heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor het Ons Doel Huurdersportaal en alles dat daarmee samenhangt, inclusief reclame-uitingen over het Ons Doel Huurdersportaal.

5.3. Het gebruiksrecht uit het vorige lid geeft u voor onbepaalde tijd aan Ons Doel. Het gebruiksrecht blijft ook na beëindiging van de overeenkomst bestaan. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Ons Doel besluiten tot aanpassing of verwijdering.

5.4. U mag informatie die u publiceert of opslaat via het Ons Doel Huurdersportaal naar eigen inzicht aanpassen. Verwijdering is echter niet mogelijk.

5.5. Ons Doel zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via het Ons Doel Huurdersportaal, zoals bijvoorbeeld e-mails naar potentiële nieuwe huurders, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of indien Ons Doel daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Ons Doel zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen de macht van Ons Doel ligt.

Artikel 6. Persoonsgegevens

Bij het gebruik van het Ons Doel Huurdersportaal worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Ons Doel voor meer informatie.

Artikel 7. Duur van de overeenkomst en opzegging account

7.1. Door registratie op het Ons Doel Huurdersportaal gaat u een overeenkomst aan met Ons Doel. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst het Ons Doel Huurdersportaal gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd.

7.2. Opzeggen van de overeenkomst is mogelijk indien u niet langer gebruik maakt van de huisvesting van Ons Doel.

7.3. U kunt uw account van het Ons Doel Huurdersportaal opzeggen door contact op te nemen met Ons Doel. De contactgegevens kunt u onderaan deze Gebruiksvoorwaarden vinden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. U bent zelf verantwoordelijk voor de handelingen die u verricht op en via het Ons Doel Huurdersportaal.

8.2. In geval van schade waarvan het ontstaan rechtstreeks verband houdt met het Ons Doel Huurdersportaal zal Ons Doel de gebruiker vergoeden voor een maximaal bedrag van € 500,00 (zegge vijfhonderd euro) per gebruiker.

8.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking van het schadeveroorzakend feit schriftelijk bij Ons Doel meldt.

8.4. In geval van opzet of grove nalatigheid van Ons Doel is de beperking uit artikel 8.3 niet van toepassing.

8.5. Ons Doel is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade.

8.6. In geval van overmacht is Ons Doel nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of het uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 9. Wijziging Gebruiksvoorwaarden

9.1. Ons Doel mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.

9.2. Ons Doel zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via het Ons Doel Huurdersportaal zodat u daar kennis van kunt nemen.

9.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 10. Restbepalingen

10.1. Op het online sluiten van een huurovereenkomst zijn de Huurvoorwaarden van toepassing. Deze worden voor het sluiten van de huurovereenkomst via het Ons Doel Huurdersportaal aangeboden.

10.2. Op het gebruik van het Ons Doel Huurdersportaal en deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met het Ons Doel Huurdersportaal worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Ons Doel gevestigd is.

10.4. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden of binnen het Ons Doel Huurdersportaal eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via het Ons Doel Huurdersportaal wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

10.5. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Ons Doel wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert.

10.6. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

10.7. Ons Doel is gerechtigd haar rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde die de betreffende activiteit van haar overneemt.